Domov se zvláštním režimem

POSLÁNÍ

Posláním Domova se zvláštním režimem Domova Korýtko v Ostravě – Zábřehu je poskytovat ubytování, podporu a péči seniorům od 60 let, kteří se nedokážou sami o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, protože mají problémy s pamětí (Alzheimerova choroba; poruchy chování v souvislosti s demencí).

Formou aktivizace, motivace poskytujeme podporu a péči na základě zjištěných potřeb jednotlivých seniorů. S cílem udržet schopnosti a navázat na předchozí zvyky zajišťujeme seniorům bezpečí a důstojné žití.

Služba domov se zvláštním režimem s kapacitou 32 osob je poskytována ženám i mužům ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy „C“ Domova Korýtko, příspěvkové organizace.

 

Odkaz: Co je demence? Jak se projevuje Alzheimerova nemoc? Jaké jsou příčiny demence?

 

SPECIFIKA SLUŽBY

 • z více zdrojů (od osob blízkých, předchozích poskytovatelů, pozorováním) zjišťujeme podrobné informace o uživateli služby, o jeho zvycích, rituálech a uzpůsobujeme službu zjištěným potřebám
 • v každodenních činnostech zajišťujeme uživatelům služby dohled personálu dle individuálně zjištěných potřeb
 • přizpůsobujeme komunikaci:
  • opakování a připomínání každodenních činností (osobou a činností)
  • názorná forma (fotografie, obrázky, ukázka činností)
 • respektování rituálů uživatelů služby
 • uživatel služby plánuje službu s klíčovým pracovníkem, který spolupracuje s tzv. patronem uživatele
 • uživatele sociální služby provází v běžných činnostech dne vždy jeden pracovník v sociálních službách: uplatňujeme systém přímé podpory uživatele určeným pracovníkem (klíčový pracovník zastoupený patronem) v limitech personálního zabezpečení poskytované služby
 • otevírání dveří při odchodu ze služby je zajištěno kódovým zámkem – kód je viditelně umístěný u kódovacího zámku

 

V domově se zvláštním režimem od roku 2017 úzce spolupracujeme Českou alzheimerovskou společností (ČALS), jejímž cílem je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer’s Disease International.

ZÁSADY SLUŽBY

Při poskytování podpory či péče dbáme následujících zásad:
Aktivizace – naše podpora až péče začíná tam, kde končí síly seniora
Bezpečí – bezpečná služba uživatelům i pracovní prostředí zaměstnanců
Důstojnost – vážíme si sebe navzájem
Respekt – respektujeme přání, rozhodnutí a způsob komunikace uživatele služby
Lidskost – volíme vlídný a srozumitelný přístup
Rovnost – uživatel služby a pracovník jsou rovnocenní partneři
Slušnost – dodržujeme zásady společenského chování
Nestrannost – dojde-li ke sporům uživatele služby a třetích osob (např. rodina, instituce) zasahujeme, až pokud jsou ohrožena práva uživatele
Zájmy uživatele – jsou-li ohrožena práva uživatele, hájíme jeho zájmy
Důraz klademe na spolupráci s rodinnými příslušníky a osobami blízkými.

 

DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŽBY

 1. Zajistit bydlení v důstojném a bezpečném prostředí.
 2. Podporovat uživatele v jejich schopnostech.
 3. Vytvářet podmínky pro udržení či rozvoj dřívějších zvyků uživatelů služby.
 4. Vytvářet příležitosti pro společenský kontakt uživatelů služby.
 5. Vytvářet podmínky pro samostatné rozhodování uživatelů služby.
 6. Poskytovat sociální službu odborně.

Dlouhodobé cíle služby vycházejí z osobních cílů uživatelů služby, které jsou formulovány v rámci individuálního plánování služby. Konkrétní kroky k naplnění cílů jsou uvedeny v individuálním plánu služby. Plán činnosti služby je součástí plánu činnosti zařízení a je stanoven na období jednoho roku.

 

PRÁVA OSOB S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU NEBO JINÝMI FORMAMI DEMENCE

 • Být informován o své chorobě.
 • Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 • Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
 • Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 • Při vyjadřování svých pocitů být brán vážně.
 • Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 • Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 • Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 • Mít možnost chodit pravidelně ven.
 • Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 • Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 • Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

POSKYTUJEME TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

Odborná ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím všeobecných sester.

V domově je ordinace praktické lékařky MUDr. Milena Baldermanová, s.r.o. Lékařka není zaměstnancem domova.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 • hostinská činnost,
 • pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb,
 • praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
 • masérské, rekondiční a regenerační služby.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: HUDBA MÉHO SRDCE

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2018 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „Hudba mého srdce“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás v životě znamená a znamenala hudba? Máte uschovaná stará rádia nebo desky? Jaká je hudba Vašeho srdce? V případě zájmu o zapojení se do společného vzpomínání kontaktujte pracovnice volnočasových dílen (596 761 632, dilny@domovkorytko.cz).