Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Domov se zvláštním režimem

POSLÁNÍ

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří již nemohou setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí z důvodu Alzheimerovy choroby, vaskulární a smíšené demence.

Jednotlivým seniorům poskytujeme ubytování, stravu a podporu až péči na základě zjištěných potřeb. S cílem udržet jejich schopnosti, dovednosti a navázat na předchozí zvyky. Vytváříme podmínky pro bezpečné a důstojné prožití stáří lidí tak, aby se v domově cítili dobře.

Služba Domov se zvláštním režimem je od 11.6.2022 poskytována v prvním nadzemním podlaží v objektu na ul. Hladnovská.

Odkazy: Co je demence? Jak se projevuje Alzheimerova nemoc? Jaké jsou příčiny demence?

SPECIFIKA SLUŽBY

 • zjišťujeme od osob blízkých, předchozích poskytovatelů i pozorováním informace o uživateli služby, o jeho zvycích, rituálech a přibližujeme službu zjištěným potřebám
 • v každodenních činnostech zajišťujeme uživatelům služby podporu personálu dle individuálně zjištěných potřeb
 • přizpůsobujeme komunikaci:
  • opakováním a připomínáním každodenních běžných činností
  • názornou formu (fotografie, vertikální nápovědy)
  • respektováním zvyků a rituálů uživatelů služby
  • poskytování služby plánují uživatelé s pracovníky
 • službu zajišťuje vedoucí služby, sociální pracovnice, všeobecná sestra a pracovníci v sociálních službách, kteří jsou společně na službě
 • tlačítka výtahových kabin jsou na patře ovládána čipem

V domově se zvláštním režimem od roku 2017 spolupracujeme s Českou alzheimerovskou společností (ČALS), jejímž cílem je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer’s Disease International.

ZÁSADY SLUŽBY

Při poskytování podpory dbáme následujících zásad:

 • Aktivizace – naše podpora až péče začíná tam, kde končí síly uživatele služby
 • Bezpečí – bezpečná služba uživatelům
 • Respekt – respektujeme přání, rozhodnutí, volbu a způsob komunikace uživatele služby
 • Lidskost – volíme vlídný a srozumitelný přístup
 • Rovnost – uživatel služby a pracovník jsou rovnocenní partneři
 • Slušnost – dodržujeme zásady společenského chování
 • Nestrannost – dojde-li ke sporům uživatele služby a třetích osob (např. rodina, instituce) zasahujeme, až pokud jsou ohrožena práva uživatele

DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŽBY

 1. Zajistit bydlení v důstojném a bezpečném prostředí.
 2. Podporovat uživatele v jejich schopnostech.
 3. Vytvářet podmínky pro udržení či rozvoj dřívějších zvyků uživatelů služby.
 4. Vytvářet příležitosti pro společenský kontakt uživatelů služby.
 5. Vytvářet podmínky pro samostatné rozhodování uživatelů služby.
 6. Poskytovat sociální službu odborně.

PRÁVA OSOB S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU NEBO JINÝMI FORMAMI DEMENCE

 • Být informován o své chorobě.
 • Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 • Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
 • Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 • Při vyjadřování svých pocitů být brán vážně.
 • Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 • Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 • Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 • Mít možnost chodit pravidelně ven.
 • Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 • Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 • Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

POSKYTUJEME TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

Odborná ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím všeobecných sester.

Do domova dochází praktická lékařka MUDr. Vanda Světlíková, MUDr. Milena Baldermanová. Lékařky nejsou zaměstnanci domova. Do domova docházejí další odborní lékaři (psychiatr, diabetolog, urolog, rehabilitační lékař).

SPOLUPRÁCE S RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KE STAŽENÍ: Popis realizace poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.