Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Rekonstrukce

Budova Domova Korýtko, příspěvkové organizace byla vystavěna v roce 1985. Zřizovatel, kterým je Statutární město Ostrava, se rozhodl pro celkovou rekonstrukci budovy.

2018

Na konci roku 2018 byla schválena orgány města objemová architektonická studie „Rekonstrukce Domova Korýtko“ zpracovaná projekční kanceláří Ateliér Chválek s.r.o. Architektonická studie zapracovala požadavky zřizovatele a organizace Domova Korýtko jako poskytovatele sociálních služeb.

Tyto požadavky spočívaly v:

 • Zachování kapacity 257 klientů.
 • Minimální zásahy do nosných a stropních konstrukcí.
 • Výměnu všech oken vzhledem k dispozičním úpravám pokojů.
 • Zvětšení podlahové plochy pokojů – jednolůžkové (14m²) a dvoulůžkové pokoje (19 m²).
 • Nový stravovací a prádelenský provoz.
 • Vybavení objektu novým nábytkem.
 • Buňkový systém sociálních zařízení pro 2 bytové jednotky.
 • Centrální koupelny pro imobilní klienty na každém patře.
 • Zázemí pro obslužný personál, šatny a dílny pro aktivizaci v suterénu objektu.
 • Nový společenský sál a multifunkční místnost pro aktivizaci klientů.
 • Nadstavba objektu A + externí terasy na konci budov B a C.
 • Bezbariérovost objektu a zahrady.
 • Návrh nové terasy na střeše objektu A s částečnou „zelenou“ střechou.
 • Nové situační řešení zahrady s novým mobiliářem, osvětlením, vodním prvkem a altány pro aktivní i pasivní odpočinek klientů

2019

V květnu 2019 zřizovatel realizoval veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace, autorského dozoru a investiční činnosti. V srpnu 2019 byla podána námitka k veřejné zakázce a došlo k novému hodnocení podaných nabídek. V říjnu 2019 byla ve výběrovém řízení vybrána firma MS Architekti s. r. o. se kterou byla podepsána smlouva. V prosinci 2019 došlo k zahájení pravidelných „kontrolních dní“ za účelem realizace projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení.

Naši klienti a zaměstnanci organizace byli pravidelně informováni o průběhu aktivit související s rekonstrukcí objektu a byli seznámeni se základními body schválené architektonické studie.

2020

V roce 2020 pokračovala spolupráce s projekční kanceláří MS Architekti s.r.o. na tvorbě projektové dokumentace. Pravidelně co 14 dní se konaly kontrolní dny za účasti všech zúčastněných subjektů (MS Architekti s.r.o., OI MMO, OSVZ MMO, OSR MMO, Domov Korýtko).

Vizualizace

2021

Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově ul. a přestěhování klientů do náhradních prostor.

O rekonstrukci objektu Domova Korýtko se již hovoří přibližně 10 let a jsem velmi rád, že k tomuto rozhodnutí zahájit celkovou rekonstrukci ve vedení města Ostravy došlo.

S ohledem na skutečnost, že na přelomu roku 2021/2022 v rámci procesu transformace opouštěla organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace (služby Domov na Liščině, ul. Na Liščině 342/10 a Domov Barevný svět, ul. Hladnovská 751/119) tyto objekty, nabídlo se řešení přestěhovat se do těchto uvolněných prostor.

Od podzimu 2021 jsme společně pracovali na tom, abychom dané prostory připravili. Příprava obnášela spoustu administrativních úkonů a následnou realizaci stavebních úprav, výmalby, apod. na přelomu roku 2021/2022. Klienty a zaměstnance jsme informovali o záměrech zřizovatele o zahájení příprav na rekonstrukci na společných schůzkách v září 2021. Informace v obecné rovině jsme zveřejňovali na webových stránkách a facebooku domova. Své dotazy mohla veřejnost zasílat prostřednictvím formuláře: Co konkrétně Vás zajímá v rámci připravované rekonstrukce?

Informace pro rodinné příslušníky k připravované rekonstrukci

V průběhu měsíce října a listopadu 2021 sociální pracovníci klienty individuálně informovali o náhradních prostorech a projednávali možnosti stěhování do jiných služeb. Rozsah poskytovaných služeb zůstává i v náhradních prostorech zachován.

19.11.2021: Tiskovou zprávu k rekonstrukci domova si můžete stáhnout ZDE.

V prosinci 2021 jsme obdrželi od projektanta položkový rozpočet a projektovou dokumentaci na úpravu obou objektů náhradních prostor. Rada města Ostravy schválila dne 14. 12.2021 finanční prostředky na tuto investiční akci a dne 21. 12. 2021 vyhlásila organizace Čtyřlístek  veřejnou zakázku na zhotovitele těchto stavebních úprav. S ohledem na to, že se jedná o zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde jsou stanoveny zákonné lhůty, se vybrání zhotovitele posunulo na únor roku 2022.

2022

Dne 10. 2. 2022 byly vyhlášeny výsledky veřejné zakázky a oslovena vítězná firma pro realizaci stavebních úprav v náhradních prostorách organizace Čtyřlístek. Následně běžela lhůta pro podání námitek proti výsledku veřejné zakázky. V březnu 2022 firma zahájila realizaci těchto stavebních prací (posílení elektroinstalace, bezbariérovost sociálních zařízení, protipožární dveře, lakýrnické práce, výmalba objektu, datové sítě apod.). Doba realizace byla odhadována na 2-3 měsíce a poté, co jsme splnili všechny podmínky dozorujících institucí (KHS MSK se sídlem v Ostravě, HZS MSK, KÚ MSK), mohlo být zahájeno stěhování našich klientů a veškerého vybavení objektu Domova Korýtko do upravených náhradních prostor tak, aby objekt na Petruškově ul. mohl převzít realizátor investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko.

Práce v náhradních prostorách měly být stavební firmou HAOSPOL s.r.o. dokončeny k 7. 6. 2022 a následně prostory předány k užívání. Pravidelně 1x týdně probíhaly kontrolní dny již provedených prací. V květnu a začátkem června probíhalo postupné vystěhovávání nábytku, postelí a ostatního majetku tak, abychom vše ve stanoveném termínu stihli.

Začátkem června 2022 byly dokončeny úpravy náhradních prostor v objektech organizace Čtyřlístek a v období 8.6.2022 – 11.6.2022 došlo k postupnému stěhování obou poskytovaných služeb, na které navazovalo kompletní vyklizení objektu na ul. Petruškova 2936/6 v Ostravě Zábřehu.

V polovině června došlo k předání objektu Domova Korýtko na ul. Petruškova 6 stavební firmě IPS Třinec, která veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci objektu vyhrála. Pravidelně 1x týdně probíhají kontrolní dny již provedených prací.

Práce probíhaly dle stanoveného harmonogramu.

2023

Rekonstrukce objektu na Petruškově ulici nepřetržitě probíhá. Zpoždění, ke kterému došlo, zapříčinily nepředpokládané počáteční technické problémy související s odkrytím základové spáry objektu A (s ohledem na statiku objektu byla nutná dodatečná betonová pilotáž a zpevnění základů objektu 345 hloubkovými piloty s kotvením do betonových bloků) a popraskané betonové podlahy po odstranění vrchních krytin (nutno odstranit betonové podlahy ve všech plochách objektů A, B a C).

Různé nesrovnalosti v projektové dokumentaci se investor a zhotovitel stavby snaží řešit ve spolupráci s projekční kanceláří. Nadále probíhají na stavbě 1 x týdně kontrolní dny, kterých se zúčastňují zástupci jednotlivých profesí zhotovitele (IPS Třinec a.s.), technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta, zástupce investora SMO a Domova jako budoucího uživatele díla. Na jaře roku 2023 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě s prodloužením harmonogramu prací z objektivních důvodů do září 2024.

24.7.2023: Tiskovou zprávu k rekonstrukci domova si můžete stáhnout ZDE.

Jan Seidler, ředitel organizace

Fotogalerie z průběhu rekonstrukce  je pro Vás k nahlédnutí zde

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.