Komu poskytujeme služby

SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY

Služba Domov pro seniory je určena ženám a mužům, kteří dosáhli věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu a jejichž potřeby není možno trvale zajistit v domácím prostředí, ani za pomoci osob blízkých nebo jiné služby (například pečovatelské služby nebo stacionáře).

Soulad s výše uvedeným posuzuje sociální pracovnice při jednání se zájemcem o službu.

Jaký bude postup, pokud má zájemce specifické potřeby?

Možnost poskytnutí služby zájemcům s psychickým či psychiatrickým onemocněním je posuzována na základě vyjádření lékaře s ohledem na zajištění bezpečnosti a bezkonfliktního prostředí stávajících uživatelů i zájemce.
Zájemci o službu se specifickými potřebami (např. osoby slabozraké, nedoslýchavé, lidé se specifickými stravovacími potřebami; lidé, kteří potřebují speciální zdravotnické a ošetřovatelské pomůcky) jsou povinni doložit aktuální lékařskou zprávu od odborného lékaře. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je posuzována v pracovním týmu s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů i zájemce a odbornost poskytované služby.

Na základě doporučení zřizovatele Magistrátu města Ostravy je Domov přednostně určen osobám se vztahem k Ostravě – trvalé bydliště v Ostravě.


SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov se zvláštním režimem je určen mužům i ženám od 60 let,

  • kteří se nedokážou sami o sebe postarat z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a
  • u kterých dochází k hlubokým změnám v oblasti poznávacích a rozumových schopností (tj. mají problémy s pamětí, změněné chování v souvislosti s demencí),
  • a jejich potřeby není možno zajistit v domácím prostředí ani za pomoci osob blízkých, terénní či ambulantní sociální služby.

Komu není určena služba Domov se zvláštním režimem?

Naše služba není určena:

  • osobám, které vyžadují absolutní soukromí (zajištění soukromí v každé situaci)
  • osoby, které vyžadují 24 hodinový individuální dohled (osobní asistence 24 hodin)
  • osobám, které mají jiné chronické onemocnění než „demenci“, např. schizofrenii, oligofrenii

Soulad s výše uvedeným je posuzován při jednání se zájemcem o službu.

Jaký bude postup, pokud má zájemce specifické potřeby?

Případné další specifické potřeby žadatelů jsou konzultovány při jednání se zájemci o službu vzhledem k možnosti jejich naplnění v poskytované službě (technické, materiální, prostorové zajištění; odborné kompetence pracovníků, apod.).

Na základě doporučení zřizovatele Magistrátu města Ostravy je domov přednostně určen osobám se vztahem k Ostravě.


KDY JE POSKYTNUTÍ SLUŽBY VYLOUČENO?

Dle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. je poskytnutí pobytové služby vyloučeno, jestliže osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. Zájemci o službu, kterým byla diagnostikována infekční nemoc (např. Clostridium difficile, MRSA – meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus, a jiné) jsou povinni doložit výsledky tří nezávisle po sobě jdoucích negativních stěrů. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je posuzována v pracovním týmu s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2019 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „PUTOVÁNÍ“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás znamenalo putování? Jaká místa jste navštívili? Kam a jak jste putovali? Kontaktní osobou je sociální pracovnice Bc. Karolína Švajdová.

T: 596 761 621, E: karolina.svajdova (@) domovkorytko.cz