Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Komu poskytujeme služby

SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY

Služba Domov pro seniory je určena ženám a mužům, kteří dosáhli věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu a jejichž potřeby není možno trvale zajistit v domácím prostředí, ani za pomoci osob blízkých nebo jiné služby (například pečovatelské služby nebo stacionáře).

Na základě doporučení zřizovatele Statutárního města Ostravy je služba přednostně určena osobám se vztahem k Ostravě (trvalé bydliště v Ostravě).

Kapacita služby domov pro seniory je 108 míst.

Jakou nepříznivou sociální situaci Domov pro seniory řeší?

Prostřednictvím sociální služby Domov pro seniory je možno řešit nepříznivou sociální situaci seniorů, kteří v důsledku snížené soběstačnosti potřebují podporu až péči v každodenních úkonech, kterou není možno trvale zajistit v původním domácím prostředí.

Jaký bude postup, pokud má zájemce specifické potřeby?

Zájemci o službu se specifickými potřebami (např. osoby slabozraké, nedoslýchavé, lidé se specifickými stravovacími potřebami; lidé, kteří potřebují speciální zdravotnické
a ošetřovatelské pomůcky, osoby s mentálním onemocněním) jsou vyzváni k doložení aktuální lékařské zprávy od odborného lékaře. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je posuzována v multioborovém pracovním týmu s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů i žadatele a odbornost poskytované služby.

Poskytnutí služby je vyloučeno, jestliže:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov se zvláštním režimem je určen lidem od 60 let,

  • kteří se nedokážou sami o sebe postarat, protože mají problémy s pamětí a sníženou schopnost orientace v místě, čase, prostoru či osobou, z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou, vaskulární a smíšenou demencí
  • a jejich potřeby není možno zajistit v domácím prostředí ani za pomoci osob blízkých, terénní či ambulantní sociální služby.

Na základě doporučení zřizovatele Statutárního města Ostravy je služba přednostně určena osobám se vztahem k Ostravě (trvalé bydliště v Ostravě).

Kapacita služby domov se zvláštním režimem je 36 míst.

Jakou nepříznivou sociální situaci Domov se zvláštním režimem řeší?

Prostřednictvím sociální služby Domov se zvláštním režimem řešíme situaci osob od 60 let věku, které především z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí, vaskulární a smíšenou demencí,  mají potíže s pamětí a potřebují podporu až péči v každodenních úkonech, kterou není možno trvale zajistit v původním domácím prostředí.

Poskytnutí služby je vyloučeno, jestliže:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.