Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Komu poskytujeme služby

SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY

Služba Domov pro seniory je určena ženám a mužům, kteří dosáhli věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu a jejichž potřeby není možno trvale zajistit v domácím prostředí, ani za pomoci osob blízkých nebo jiné služby (například pečovatelské služby nebo stacionáře).

Na základě doporučení zřizovatele Statutárního města Ostravy je služba přednostně určena osobám se vztahem k Ostravě (trvalé bydliště v Ostravě).

Kapacita služby domov pro seniory je 192 míst.

Jakou nepříznivou sociální situaci Domov pro seniory řeší?

Prostřednictvím sociální služby Domov pro seniory je možno řešit nepříznivou sociální situaci seniorů, kteří v důsledku snížené soběstačnosti potřebují podporu až péči v každodenních úkonech, kterou není možno trvale zajistit v původním domácím prostředí.

Jaký bude postup, pokud má zájemce specifické potřeby?

Zájemci o službu se specifickými potřebami (např. osoby slabozraké, nedoslýchavé, lidé se specifickými stravovacími potřebami; lidé, kteří potřebují speciální zdravotnické
a ošetřovatelské pomůcky, osoby s mentálním onemocněním) jsou vyzváni k doložení aktuální lékařské zprávy od odborného lékaře. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je posuzována v multioborovém pracovním týmu s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů i žadatele a odbornost poskytované služby.

Okruh osob, kterým není služba uzpůsobena

Služba není určena lidem, kteří jsou závislí na návykových látkách a lidem, kteří mají psychotické onemocnění.

Prostřednictvím sociální služby Domov pro seniory není možno řešit tyto situace:

 • žadatel je závislý na pečující osobě, péče je zajištěna a žadatel s poskytnutím sociální služby nesouhlasí
 • hlavním důvodem nepříznivé sociální situace žadatele je ztráta bydlení při zachování soběstačnosti

Poskytnutí služby je vyloučeno, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov se zvláštním režimem je určen mužům i ženám od 60 let,

 • kteří se nedokážou sami o sebe postarat, protože mají problémy s pamětí a změněné chování, především z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou, vaskulární a smíšenou demencí
 • a jejich potřeby není možno zajistit v domácím prostředí ani za pomoci osob blízkých, terénní či ambulantní sociální služby.

Na základě doporučení zřizovatele Statutárního města Ostravy je služba přednostně určena osobám se vztahem k Ostravě (trvalé bydliště v Ostravě).

Kapacita služby domov se zvláštním režimem je 65 míst.

Jakou nepříznivou sociální situaci Domov se zvláštním režimem řeší?

Prostřednictvím sociální služby Domov se zvláštním režimem řešíme situaci osob od 60 let věku, které především z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí, vaskulární a smíšenou demencí,  mají potíže s pamětí a potřebují podporu až péči v každodenních úkonech, kterou není možno trvale zajistit v původním domácím prostředí.

Okruh osob, kterým není služba uzpůsobena

Služba není určena:

 • osobám, které vyžadují absolutní soukromí (zajištění soukromí v každé situaci)
 • osobám, které vyžadují 24 hodinový individuální dohled (osobní asistence 24 hodin)
 • osobám, které mají jiné chronické duševní onemocnění než „demenci“ (schizofrenie, porucha s bludy, schizoafektivní porucha apod.)
 • osobám, které jsou závislé na návykových látkách

Jaký bude postup, pokud má zájemce specifické potřeby?

Případné specifické potřeby žadatelů (například bezlepková strava, specifika vyplývající ze zdravotního stavu) jsou individuálně konzultovány při jednání se zájemci o službu vzhledem k možnosti jejich naplnění v poskytované službě (technické, materiální, prostorové zajištění, odborné kompetence pracovníků, apod.). Možnost poskytnutí služby osobám se specifickými potřebami je posuzována individuálně v multioborovém pracovním týmu s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů i žadatele a odbornost poskytované služby.

Poskytnutí služby je vyloučeno, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci