Komu poskytujeme služby

SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY 

PDF Tisk Email
Služba Domov pro seniory je určena ženám a mužům, kteří dosáhli věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu a jejichž potřeby není možno trvale zajistit v domácím prostředí, ani za pomoci osob blízkých, terénní či ambulantní sociální služby.

Zda spadáte do okruhu osob, kterým je služba určena, posuzují sociální pracovnice v průběhu jednání se zájemcem o službu.

Jaký bude postup, pokud má zájemce specifické potřeby?

Možnost poskytnutí služby zájemcům s psychickým či psychiatrickým onemocněním je posuzována na základě vyjádření lékaře s ohledem na zajištění bezpečnosti a bezkonfliktního prostředí stávajících uživatelů i zájemce. Zájemci o službu se specifickými potřebami (např. osoby slabozraké, nedoslýchavé, lidé se specifickými stravovacími potřebami; lidé, kteří potřebují speciální zdravotnické a ošetřovatelské pomůcky) jsou povinni doložit aktuální lékařskou zprávu od odborného lékaře. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je posuzována v pracovním týmu s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů i zájemce a odbornost poskytované služby.


SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

PDF Tisk Email
Naše služba je určena mužům i ženám od 60 let, kteří se nedokážou sami o sebe postarat z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a u kterých dochází k hlubokým změnám v oblasti poznávacích a rozumových schopností (tj. mají problémy s pamětí, poruchy chování v souvislosti s demencí) a jejich potřeby není možno zajistit v domácím prostředí ani za pomoci osob blízkých, terénní či ambulantní sociální služby. Služba je uzpůsobena osobám s různou mírou schopností pohybu.

Komu není určena služba Domov se zvláštním režimem?

  • osobám, které vyžadují absolutní soukromí (zajištění soukromí v každé situaci)
  • osoby, které vyžadují 24 hodinový individuální dohled (osobní asistence 24 hodin)

Soulad s výše uvedeným je hodnocen při jednání se zájemcem o službu.

Jaký bude postup, pokud má zájemce specifické potřeby?

Zájemci o službu s omezenou funkcí smyslových orgánů (nedoslýchavost až hluchota, slabozrakost až slepota), jsou vyzváni k doložení aktuální lékařské zprávy od odborného lékaře a je jim zprostředkována případná konzultace se specializovanými organizacemi (např. Tyfloservis) o možnostech zajištění kompenzačních a komunikačních pomůcek. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je pak posuzována s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů i zájemce o službu a možnostech poskytované služby (technických, materiálních, prostorových, odborných kompetencí pracovníků). Zájemci o službu s psychiatrickou diagnózou schizofrenie, jsou vyzváni k doložení aktuální lékařské zprávy od odborného lékaře. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je posuzována s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů i zájemce. Případné další specifické potřeby žadatelů jsou konzultovány při jednání se zájemci o službu vzhledem k možnosti jejich naplnění v poskytované službě (technické, materiální, prostorové zajištění; odborné kompetence pracovníků, apod.).

Na základě doporučení zřizovatele, Magistrátu města Ostravy, jsou v evidenci žadatelů výrazně bodově zvýhodněny osoby, které mají trvalé bydliště v Ostravě.


KDY JE POSKYTNUTÍ SLUŽBY VYLOUČENO?

Dle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. je poskytnutí pobytové služby vyloučeno, jestliže osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. Zájemci o službu, kterým byla diagnostikováná infekční nemoc (např. Clostridium difficile, MRSA – meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus, a jiné) jsou povinni doložit výsledky tří nezávisle po sobě jdoucích negativních stěrů. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je posuzována v pracovním týmu s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: HUDBA MÉHO SRDCE

Obdobně jako v předchozích letech, i v roce 2018 jsme se připojili k projektu Vzpomínejme společně. Tématem letošního ročníku je „Hudba mého srdce“. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své vzpomínky. Co pro Vás v životě znamená a znamenala hudba? Máte uschovaná stará rádia nebo desky? Jaká je hudba Vašeho srdce? V případě zájmu o zapojení se do společného vzpomínání kontaktujte pracovnice volnočasových dílen (596 761 632, dilny@domovkorytko.cz).