Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Práva a povinnosti

PRÁVA

Práva vyplývají uživatelům i zaměstnancům především z Listiny základních práv a svobod. 

Ve službách, které poskytujeme, se zaměřujeme zejména na tyto oblasti práv:

  • právo na bezpečí,
  • na soukromí,
  • právo rozhodovat se za sebe,
  • právo na ochranu osobních údajů,
  • právo na zachování lidské důstojnosti,
  • právo na informace.
  • právo stěžovat si.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Smlouva o poskytnutí sociální služby, kterou uzavíráme s každým uživatelem, upravuje práva a povinnosti obou smluvních stran.

VZORY KE STAŽENÍ:

Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory a příloha ke smlouvě: Pravidla soužití

Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby Domov se zvláštním režimem a příloha ke smlouvě: Naše pravidla

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Jelikož v domově žijeme ve společenství osob, je zapotřebí dodržovat určité zásady. Proto jsme si na společných schůzkách stanovili Pravidla soužití pro službu Domov pro seniory, která  jsou závazná pro zaměstnance i uživatele služby. Porušování pravidel může vést k ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Pracovníkům vyplývají povinnosti také z pracovních smluv,  popisu pracovních činností a metodických postupů, podle pracovního zařazení, jejich porušení je řešeno dle zákoníku práce.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.